Sản phẩm RVN-1

* Là sản phẩm có một mặt lồi và một mặt lõm. Với cầu rất sâu.

 Sau đây là bảng tiêu chuẩn gia công qua các công đoạn của loại sản phẩm này:

     - Công đoạn ARAZURI (CG): Mài thô.

 

     - Công đoạn PELETTO (SK): Mài tinh

 `

     - Công đoạn KENMA (HP): Mài bóng

 

     - Công đoạn SHINTORY (CR): Định tâm thấu kính